Krekenavos regioninio parko draustiniai

Krekenavos regioninio parko konservacinę zoną sudaro Nevėžio vidurupio kraštovaizdžio draustinis, Upytės geomorfologinis draustinis, Linkavos hidrografinis draustinis, Gringalių botaninis-zoologinis draustinis, Ramygalos telmologinis draustinis, Krekenavos urbanistinis draustinis ir Upytės istorinis draustinis.

Jų tikslai:

Išsaugoti Nevėžio senslėnio su senvagėmis ir natūraliomis pievomis kraštovaizdį, gausias kultūros paveldo vertybes – buvusių dvarų sodybas, Bakainių piliakalnį ir kapinyną, Burvelių alkakalnį, Barinės kapinyną, J. Tumo-Vaižganto sodybą ir Ustronės knygnešių muziejų. Draustinyje vertingiausios natūralios pievos ir kitos ES svarbos buveinės yra „Natura 2000” teritorijos (plotas apie 480 ha);

Išsaugoti Upytės, Vešetos ir Liaušės upių slėnių sistemą, vertingas natūralių pievų buveines;

Išsaugoti Linkavos žemupio hidrografinę struktūrą, vertingas natūralių pievų buveines;

Išsaugoti Gringalių mišką su reta augalija ir gyvūnija, saugomų vabzdžių – baltamargių šaškyčių, didžiųjų auksinukų ir niūriaspalvių auksavabalių – populiacijas. Draustinis yra  „Natura 2000” teritorija;

Išsaugoti Pašilių pelkinį kompleksą su Nevėžio žemumai būdingomis biocenozėmis, saugomų vabzdžių – auksuotųjų šaškyčių – ir augalų – žvilgančiųjų riestūnių – populiacijas. Draustinis yra  „Natura 2000” teritorija;

Išsaugoti Krekenavos miestelio istorinės dalies urbanistinę (planinę, erdvinę, tūrinę) struktūrą, tradicinį visos teritorijos ir joje esančių atskirų sklypų užstatymo tipą (-us), tradicinę statinių architektūrinę išraišką, Krekenavos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios statinių kompleksą, kitus jame esančius kultūros paveldo objektus ir jų aplinką;

Išsaugoti istoriniu požiūriu vertingą Upytės, Tarnagalos piliakalnį, vadinamą Čičinsko kalnu, Upytės Šv. Karolio Baromėjaus bažnyčios statinių kompleksą ir Upytės kapinyną.

Krekenavos regioniniui parkui priskirti draustiniai

Krekenavos regioniniui parkui yra priskirtos nacionalinės saugomos teritorijos – valstybiniai draustiniai, esantys už regioninio parko ribų. Parkas vykdo stebėseną ir atlieka draustinių būklės vertinimą.

Draustiniai:

Radviliškio r. Įsteigtas 1992 m. išsaugoti raiškų Daugyvenės slėnio apylinkių kraštovaizdį su gausiu archeologijos, etnokultūros, architektūros paveldu.

Pakruojo r. Įsteigtas 1994 m. išsaugoti negilaus salpinio slėnio labai vingiuotą Daugyvenės vidurupio atkarpą.

Panevėžio r. Įsteigtas 1997 m. išsaugoti negilaus silpnai vingiuoto salpinio Juostos upelio slėnio atkarpą.

Panevėžio r. Įsteigtas 1992 m. išsaugoti Viržonų pelkę su augalų rūšimis, įrašytomis į Lietuvos raudonąją knygą.

Panevėžio r. Įsteigtas 1997 m. šiaurės Lietuvos lygumų plačialapių miškų augalų augavietėms apsaugoti.

Panevėžio r. Įsteigtas 1960 m. išsaugoti miško augalų bendrijoms ir gyvūnijai, būdingai Vidurio Lietuvos lygumai.