Projektas Nr. 05.5.1-APVA–V-018-01-0002 „Gamtotvarkos priemonių įgyvendinimas „Natura 2000“ teritorijose (I)“

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos ir Krekenavos regioninio parko direkcija (pagal sudarytą 2010 m. gruodžio 20 d. Partnerytės sutartį Nr.188) vykdo projektą “Saugomų teritorijų tvarkymas (II etapas) “, projekto kodas VP3-1.4-AM-02-V-01-008, atitinkantį 2007-2013 metų Sanglaudos skatinimo veiksmų programos I prioriteto “Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai” priemonės “Biologinė įvairovė ir kraštovaizdžio apsauga” tikslus.

Projektas vykdomas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.5.1-APVA-V-018 priemonę „Biologinės įvairovės apsauga“, finansuojamą iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų.

Projektas:

Projekto vykdytojas:  valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2017-08-01 – 2021-03-02

Projekto tikslas:  ES Tarybos direktyvų reikalavimai įpareigoja šalis nares vykdyti gamtotvarkos darbus paukščių ir buveinių apsaugai svarbiose teritorijose. Vykdant projektą „Natura 2000“ tinklo teritorijose ar jų dalyse bus įgyvendinami planavimo dokumentuose (gamtotvarkos planuose, tvarkymo planuose, tvarkymo programose, kt.) numatytos apsaugos ir tvarkymo priemones. Įgyvendinant gamtotvarkos priemones (pvz., šienavimo, krūmų kirtimo, saugomų rūšių veisimosi vietų įrengimo, hidrologinio režimo atstatymo ir kt.)., siekiama sudaryti sąlygas buveinėms, rūšims atsikurti ir išsaugoti bei atitinkamai siekiama sudaryti prielaidas saugomų teritorijų vertybių būklei gerinti.

Veikla: įgyvendinant projektą planuojama tvarkyti 18 „Natura 2000“ tinklo teritorijų (įskaitant hidrologinio režimo atstatymo darbus dalyje teritorijų), parengti 5 hidrologinio režimo atstatymo techninius projektus (taip pasirengiant hidrologinio režimo atstatymo darbams).

Projektas "Keliauk išmaniai - aplankyk Lietuvą ir Latviją" Nr. 199

Projektas „Travel smart – visit Lithuania and Latvia” Nr. LLI-199 (liet. „Keliauk išmaniai – aplankyk Lietuvą ir Latviją”) vykdomas pagal pirmąjį Latvijos ir Lietuvos 2014–2020 m. bendradarbiavimo per sieną programos prioritetą (tvari ir švari aplinka). Projektą įgyvendina 7 partneriai: Anykščių, Krekenavos ir Biržų regioninių parkų direkcijos, Alūkstos (latv. Ilūkstes), Salos (latv. Salas), Jekabpilio (latv. Jēkabpils) ir Viesytės (latv. Viesītes) savivaldybės.

Projektas:

Tikslai: vienas iš projekto „Keliauk išmaniai – aplankyk Lietuvą ir Latviją“ tikslų – sukurti darnią Lietuvos ir Latvijos turizmo plėtojimo sistemą, įgyvendinti pavyzdinį projektą, parodantį kaip regioninis turizmo potencialas gali padėti pasiekti gerų rezultatų jį tinkamai išnaudojant. Sėkmingai įgyvendinus projektą, tikimasi padidinti lankytojų skaičių programos teritorijoje.

Šiuo projektu siekiama, pasitelkiant inovatyvias priemones, sukurti bendrą Lietuvos – Latvijos  regioną apimantį turistinį maršrutą. Projekto įgyvendinimo metu bus sukurtas interaktyvus žemėlapis su pažymėtomis gražiausiomis ir įdomiausiomis Lietuvos ir Latvijos vietomis. Toks žemėlapis bus prieinamas interneto svetainėje ir mobilioje programėlėje, prie kai kurių objektų bus įrengti interaktyvūs informaciniai stendai. Virtualios realybės akinių pagalba bus galima akimirksniu nusikelti į bet kurią vietą ir stebėti trimatį vaizdą 360 laipsniu kampu. Tai skatins žmones pažinti šį regioną, keliauti.

Taip pat šiuo projektu bus atnaujinta  esama ir sukurta nauja turizmo infrastruktūra. Krekenavos regioninio parko lankytojų centre bus įrengta vaizdo stebėjimo sistema, kurios pagalba visą parą bus stebima centro aplinka. Siekiant pagerinti lankytojų centro, apžvalgos bokšto, Pojūčių tako lankymo ir poilsio sąlygas, bus įrengtas teritorijos apšvietimas ir pastatyta lankytojų poilsiui, edukaciniams užsiėmimams skirta pavėsinė.

Veikla: Siekiant pasisemti turizmo organizavimo srityje patirties, numatytas projekto partnerių geros praktikos vizitas į Lenkijos Respubliką.

Reikšmė: įgyvendinamas projektas padės išsaugoti Lietuvos ir Latvijos gamtos ir kultūros vertybes, padidins lankytinų vietų žinomumą, paskatins žmonių susidomėjimą regionu.

Laikotarpis: projektas vykdomas 2 metus: įgyvendinimo pradžia – 2017 m. gegužės 1 d., pabaiga – 2019 metų balandžio 30 d.

Biudžetas: Bendras projekto biudžetas – 411 492,86 Eur, iš jų Krekenavos RP direkcijos – 21562,27 Eur.  Programos lėšomis padengta 85 % projekto išlaidų.

Projektas "Praeities vietovardžių ir dabarties peizažų jungtis Krekenavos regioniniame parke"

 

 

Projektas „Praeities vietovardžių ir dabarties peizažų jungtis Krekenavos regioniniame parke” finansuojamas Lietuvos kultūros tarybos rėmimo fondo lėšomis.

Projektas:

Projekto tikslas: Krekenavos regioninį parką įtvirtinti kaip įvairiapusiškas paslaugas teikinačią ir kultūrinę veiklą puoselėjančią instituciją, kuri geba prisitaikyti prie karantino metu atsiradusių parko lankymo pokyčių ir atliepti naujų kultūros produktų ir paslaugų poreikį.

Kas nuveikta? Karantino metu besikeičiant kultūros vartotojų ir Krekenavos regioninio parko lankytojų įpročiams, buvo pasiūlyti nauji ir savarankiški būdai plačiau susipažinti ir patirti parko išskirtinę vertę: surinkus ir pasinaudojus archyvine medžiaga, pastatyti skaidrūs istorinį vietovaizdį atkuriantys stendai – Dobrovolės buvusioje dvarvietėje prie Krekenavos regioninio parko lankytojų centro, Bakainių piliakalnyje bei prie Kazokų kaimo sugriuvusio tilto. Siekiant tą patį kraštovaizdį atkurti menine forma tapyboje, Krekenavos regioninio parko kultūros paveldo ir kiti vertingi ir lankytojams patrauklūs objektai peizažuose pateikiami parodos knygoje – kataloge ir virtualioje parodoje.

Projekto įgyvendinimo laikotarpiu buvo sukurti ir pastatyti 3 perregimi stendai, nutapyta 30 paveikslų, parengta paroda, virtuali paroda ir išleistas parodos katalogas leidžia Krekenavos regioninį parką įtvirtinti kaip įvairiapusiškas paslaugas teikiančią ir kultūrinę veiklą puoselėjančią instituciją, gebančią prisitaikyti prie karantino metu atsiradusių parko lankymo pokyčių bei atliepti naujų kultūros produktų ir paslaugų poreikį.

Laikotarpis: projekto įgyvendinimo laikotarpis – 2020 m. rugsėjo 1 d. – 2020 m. gruodžio 15 d.